FORMULARZ i REGULAMIN
- INNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 2019/2020 (nie dotyczy grup PRYZMAT)

Aby zapisać się na zajęcia, bardzo prosimy o wypełnienie formularza poniżej poprzez wybór zajęć artystycznych, którymi uczestnik jest zainteresowany: (zajęcia aktorskie, filmowe, zajęcia body balet, zajęcia fit mix, gimnastyka dla seniorów, zajęcia z tańca break dance, hip-hop, stretching)
* Zapisy na zajęcia z jogi ( Joanna Łotysz tel. 607 435 608), wokal, pianino Ewelina Bemnarek (662 935 285), uwolnij ciało (Iwona Trznadel tel. 693177343) dokonywane są bezpośrednio o instruktora. Informacja o dostępności miejsc udziela również instruktor.

* w przypadku osób niepełnoletnich - prosimy o wypełnienie formularza przez opiekuna
* pod koniec sierpnia 2019 poinformujemy Państwa o grafiku 2019/2020 i terminie rozpoczęcia zajęć w sezonie 2019/2020


FORMALNOŚCI na rok 2019/2020 - należy wypełnić NOWY FORMULARZ ONLINE i tym samym zaakceptować nowy regulamin. Formularz należy wypełnić przed pierwszymi zajęciami w nowym roku 2019/2020! - w innym przypadku tancerz, nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. 

Prosimy wpisać nazwę grupy lub zajęć, którymi uczestnik jest zainteresowany: Prosimy wpisać nazwę grupy lub zajęć, którymi uczestnik jest zainteresowany: (zajęcia aktorskie, filmowe, zajęcia body balet, zajęcia fit mix, zajęcia z tańca break dance, hip-hop, uwolnij ciało, stretching, gimnastyka dla seniorów)
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie (w przypadku osób niepełnoletnich - prosimy o wypełnienie przez opiekuna) *

 

REGULAMIN otwartych zajęć artystycznych

WAŻNE - w siedzibie fundacji ARToffNIA, w obydwu lokalizacjach
(ul. Sybiraków 2, Smętka 28a)
obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia przed wejściem przez CAŁY ROK (zarówno uczestników jak i rodziców/opiekunów) !!!

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych. Fundacja ma na celu prowadzenie wielokierunkowej edukacji artystycznej oraz realizację zadań w kierunku profesjonalizacji zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT . Fundacja jest organizacją non-profit, o celach niezarobkowych, realizujące swoje cele i założenia, a wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. 

1.     Zajęcia należą do edukacyjnej działalności Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA (aleja Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn, NIP: 7393869128, KRS 0000518782). Kontakt tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl

2.     Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT oraz instruktorów gościnnych.

3.     Organizator zapewnia uczestnikom odpowiednią do zajęć salę i sprzęt muzyczny.

4.     O wszelkich istotnych sprawach i zmianach w regulaminie uczestnicy informowani są drogą mailową lub telefoniczną.

5.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

6.     Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.

7.     ARToffNIA zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa za pedagoga oraz możliwości zmiany cen zajęć w ciągu roku.

8.     Uczestnikiem zajęć jest osoba zapisana do wybranej grupy, która zapoznała się z regulaminem i wypełniła formularz.

9.     Uczestnik zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mailowego, numeru telefonu oraz numeru PESEL. Dane te będą użyte wyłącznie przez ARToffNIĘ w celach związanych z prowadzonymi zajęciami i w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10.   Uczestnikiem zajęć nie może zostać osoba, która ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do uczestnictwa w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym.

11.   Uczestników zajęć/warsztatów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

12.   Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia i używania kostiumu odpowiedniego do rodzaju zajęć. Szczegóły podaje instruktor.

13.   Na sali obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

14.   W przypadku zajęć dla dzieci zabrania się wchodzenia rodziców na salę, możliwe jest to tylko w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą instruktora.

15.   Za rzeczy pozostawione w garderobie odpowiadają uczestnicy zajęć. Zalecane jest, by wartościowe rzeczy zabierać ze sobą na salę. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w szatni lub holu, Fundacja nie ponosi odpowiedzialność. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Fundację o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

16. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę taneczną osób spóźniających się.

17. Fundacja ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. 

18. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

19. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny. Zabrania się używania przyrządów bez zgody Instruktora. Zabrania się wnoszenia na salę jedzenia, ciepłych napoi oraz napoi w kubkach otwartych (tylko w zamkniętych butelkach). 

20. Osoby przebywające na terenie Fundacji zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli Fundacji oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych Uczestników zajęć.

21. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

22. Zabrania się wprowadzania na teren ARToffNI zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

23. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania informacji na adres biuro@artoffnia.pl,
z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

24.   Zabrania się rejestracji audio i video zajęć. Na użytek własny można jej dokonać tylko po wyrażeniu zgody przez osobę prowadzącą, a publikacji materiału po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich uczestników zajęć i organizatora.

25.   Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć,  wykorzystania wizerunku Uczestników oraz wykorzystywania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

26. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu opłat.

27.   Opłaty:

Opłaty za zajęcia należy uiścić „z góry” na konto bankowe fundacji - przelew zaksięgowany na koncie fundacji powinien być nie później niż pierwsze zajęcia w miesiącu

Dane do przelewu:
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090

WAŻNE
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy

Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.artoffnia.pl

  • Opłaty są bezzwrotne. Organizatorzy nie przywidują zwolnień z opłat z tytułu nieobecności uczestników na zajęciach.

  • Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty mogą kontynuować naukę na tych zajęciach.

  • Fundacja wystawia faktury na podstawie paragonu lub potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć otrzymania faktury drogą mailową na adres biuro@artoffnia.pl podając dane do faktury.

  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania informacji na adres biuro@artoffnia.pl, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.


RODO

Udział w zajęciach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, Inspektor Agnieszka Tomczyk tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

•    zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora

•    wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)

•    marketingu bezpośredniego

•    tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

•    weryfikacji wiarygodności płatniczej

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczeg