FORMULARZ i REGULAMIN
ZESPÓŁ PRYZMAT 2018/2019

- w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub prawny opiekun -

WAŻNE

FORMALNOŚCI na rok 2018/2019 - należy wypełnić NOWY FORMULARZ ONLINE i tym samym zaakceptować nowy regulamin, a także zapoznać się z ważnymi terminami, które ujęte są w regulaminie. Formularz należy wypełnić przed pierwszymi zajęciami w nowym roku 2018/2019! - w innym przypadku tancerz, nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. 


GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE: P1 gr 1 kontynuacja i nabór (3-5 lat), P1 gr 2 kontynuacja i nabór (5-6 lata), P2 gr 1 kontynuacja i nabór (6 lat), P2 gr 2 kontynuacja i nabór (7 lat), P3 kontynuacja i nabór (8-12 lat), P4 kontynuacja (7-9 lat), preMIKRO kontynuacja (8-10 lat), P5 kontynuacja (10-12 lat), P6 gr 1 kontynuacja i nabór (+11 lat młodzież, dorośli), P6 gr 2 kontynuacja (12-15 lat), P7 kontynuacja (+15 lat młodzież i dorośli), PRYZMAT JAROTY dzieci (3-5 lat), PRYZMAT JAROTY młodzież (6-9 lat), PRYZMAT 30+ DINOZAURY 2 GRUPY REPREZENTACYJNE: MINI 1, MINI 2, JUNIOR 1, JUNIOR 2, DINOZAURY 1
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
prosimy opisać dotychczasowe doswiadczenie taneczne
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun) *

REGULAMIN zajęć edukacyjnych w ramach grup zespołu PRYZMAT

WAŻNE - w siedzibie fundacji ARToffNIA
obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia przed wejściem przez CAŁY ROK (zarówno uczestników jak i rodziców/opiekunów) !!!

 

ZASADY GŁÓWNE

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych. Fundacja ma na celu prowadzenie wielokierunkowej edukacji artystycznej oraz realizację zadań w kierunku profesjonalizacji zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT . Fundacja jest organizacją non-profit, o celach niezarobkowych, realizujące swoje cele i założenia, a wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. 

 1. Uczestnicy grup zespołu PRYZMAT kwalifikowani są na podstawie specjalnej audycji/naboru. O przydziale do danej grupy decyduje opiekun artystyczny zespołu Katarzyna Grabińska wraz z instruktorami.

 2. W roku 2018/19 w zespole PRYZMAT obowiązuje następujący podział grup:

  GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE:
  P1 gr 1 i gr 2 , P2 gr 1 i gr 2, P3, P4, preMIKRO, P5, P6 gr 1 i gr 2, P7, JAROTY dzieci i młodzież, PRYZMAT 30+ DINOZAURY 2

  GRUPY REPREZENTACYJNE:
  MINI 1, MINI 2, JUNIOR 1, JUNIOR 2, DINOZAURY 1

  Do każdej grupy przydzielony będzie jeden opiekun grupy. Drogą mailową otrzymają Państwo kontakt do opiekuna.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do regularnych zajęć wg obowiązującego grafiku przez cały rok . Co do zasady, obecność na każdych zajęciach w ramach zespołu, jest obowiązkowa (trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują usunięcie z listy). Usprawiedliwienie należy kierować bezpośrednio do opiekuna danej grupy lub na adres email Fundacji: biuro@artoffnia.pl lub nr tel. Fundacji 604-110-894.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w warsztatach podczas AKTYWNEGO WEEKENDU wg. wyznaczonych terminów na I i II semestr (czyt. WAŻNE TERMINY pkt. 7)

  AKTYWNY WEEKEND to regularne warsztaty dla grup zespołu PRYZMAT z różnych form tańca oraz sztuki mające na celu wszechstronny rozwój tancerzy m.in. warsztaty aktorskie, muzyczne, tańca nowoczesnego: house, hip-hop, locking oraz jazzu, modern jazzu oraz inne. Warsztaty obejmują również pracę nad repertuarem poszczególnych grup, przygotowaniem do pokazów, spektakli etc.
  Warsztaty w ramach AKTYWNEGO WEEKENDU są obowiązkowe i bezpłatne dla grup zespołu PRYZMAT(oprócz Gości Specjalnych).

 5. Uczestnicy zajęć GRUP REPREZENTACYJNYCH zobowiązani są do przeprowadzania regularnych badań lekarskich u lekarza sportowego (badania wykonywane są co pół roku). Tancerz zobowiązany jest do przedstawienia aktualnych badań lekarskich na początku każdego semestru i pozostawienie kopii w biurze Fundacji. Ponadto zalecamy, tancerzom pozostałych GRUP PRZYGOTOWUJĄCYCH, również o aktualizację badań lekarskich u lekarza sportowego oraz regularne konsultacje u FIZJOTERAPEUTY.

 6. Opłaty - CZESNE:

 • Opłata miesięczna traktowana jest jako czesne i jest stała w każdym miesiącu wg obowiązującego cennika (aktualny cennik dostępny jest na www.artoffnia.pl) bez względu na ilość zajęć wypadających w danym miesiącu, z uwzględnieniem kalendarza przerw świątecznych wyznaczonych w regulaminie oraz dodatkowych godzin przeznaczonych na dodatkowe próby przygotowujące do pokazów, spektakli, konkursów oraz aktywne weekendy. Czesne zawiera koszty związane z działalnością repertuarową, artystyczną i edukacyjną zespołu PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT - tj. pracą instruktorów, organizacją warsztatów Gości zaproszonych podczas AKTYWNYCH WEEKENDÓW, produkcją spektakli, działalnością repertuarową zespołu, pokazów, dodatkowymi próbami, współpracą z instytucjami kultury oraz wieloma innymi działaniami niezbędnymi do prowadzenia zespołu, teatru tańca oraz edukacji tancerzy na najwyższym poziomie.

 • Trzonem zespołu jest dorosła grupa reprezentacyjna PRYZMATu, (stanowiąca podstawę do powołania Fundacji, a jej rozwój i działania w kierunku jej profesjonalizacji jest jedynym z głównych celów statutowych). Pozostałe grupy dziecięco-młodzieżowe są wynikiem prowadzenia działalności edukacyjnej przez PRYZMAT (stanowiące ruch amatorski). Przychody z projektów wspólnie realizowanych z instytucjami kultury lub innymi podmiotami, a także przychody z nagród stanowią źródło finansowania dalszych zespołowych przedsięwzięć (stanowią tzw. budżet zespołowy) - np. zakończenie roku, produkcje spektakli między innymi: koszty wynajmu oświetlenia, podłogi baletowej, obsługa techniczna, poza tym: kostiumy, wyjazdy, warsztaty, etc. Niniejsze przychody przeznaczone są na rozwój obydwu filarów (profesjonalnego i amatorskiego) wykluczając finansowanie indywidualne tancerzy-amatorów.

 • Kostiumy dla grup reprezentacyjnych, które zostały zakupione z budżetu zespołowego stanowią własność Fundacji. Tancerz zobowiązany jest do dbania o kostium i jego zwrot. W innym przypadku tancerz zobowiązany jest do zwrotu poniesionych nakładów na kostium.

 • Organizatorzy nie przewidują zwolnień z opłat z tytułu nieobecności tancerzy na zajęciach. Zajęcia w ramach grup zespołu PRYZMAT prowadzone są w cyklu rocznym. Nie ma możliwości rezygnacji z zajęć w trakcie roku i powrotu do zespołu. Tancerze zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia do końca roku artystycznego 2018/19 wg poniższych terminów.

I semestr

3 września 2018 – 18 stycznia 2019

II semester

4 lutego 2019 – 19 czerwca 2019

Przerwy świąteczne dla grup zespołu PRYZMAT w roku 2018/19 są następujące:

·     1-4 listopada 2018

·     22 grudnia – 1 stycznia 2019

·     18 -23 kwietnia 2019

·     29 kwietnia – 5 maja 2019

 • Opłaty za zajęcia należy uiścić „z góry” na konto bankowe Fundacji - przelew zaksięgowany na koncie Fundacji powinien być nie później niż pierwsze zajęcia w miesiącu.

 • Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty mogą kontynuować naukę na tych zajęciach.

 • W przypadku nieuzasadnionej, niezgłoszonej dłuższej nieobecności tancerza, nie ma możliwości powrotu do grupy. Powyższe zasady są podyktowane troską o stworzenie możliwości rozwoju zespołu oraz tancerzy.

 • Opłaty są bezzwrotne.

 • Opłaty (dotyczy: grup reprezentacyjnych) związane z wyjazdami na pokazy, turnieje, opłaty za strój, autokar, startowe, ubezpieczenie w części pokrywane są z zasobów fundacji ARToffNIA, niemniej jednak w pozostałej części koszty pokrywa uczestnik lub jego opiekun.

 • Fundacja wystawia faktury na podstawie paragonu lub potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć otrzymania faktury drogą mailową na adres biuro@artoffnia.pl podając dane do faktury.

Dane do przelewu:

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090

WAŻNE
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy
Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.artoffnia.pl
 

7.   Ważne terminy w 2018/19

 • AKTYWNE WEEKENDY (terminy w I semestrze poniżej, terminy na II semestr podane będą na początku II semestru)

a. GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE  (P1 gr 1 i gr 2 , P2 gr 1 i gr 2, P3, P4, preMIKRO, P5, P6 gr 1 i gr 2, P7, JAROTY dzieci i młodzież, DINOZAURY 2 oraz DINOZAURY 1):  13 października,  15 grudnia (połączona z WIGILIĄ zespołową), 12 stycznia

b. GRUPY REPREZENTACYJNE (MINI 1, MINI 2, JUNIOR 1, JUNIOR 2): 14 października, 15 grudnia (połączona z WIGILIĄ zespołową), 13 stycznia

 • 3 września rozpoczęcie zajęć

 • 10 września godz. 18:30 zebranie chętnych wolontariuszy do pomocy przy naszym projekcie “OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA.PROLOG” w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego https://glosujobo.olsztyn.eu/projekty/110-olsztynski-teatr-tanca-prolog

 • 15 września AUDYCJA do grup PRYZMATU dla osób rozpoczynających naukę

 • 22 września AUDYCJA do widowiska taneczno-muzycznego “PRYZMAT vs. BROADWAY” (dla solistów-tancerzy, muzyków, wokalistów)

 • 10-23 września akcja zbierania głosów na nasz projekt “OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA.PROLOG” w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego https://glosujobo.olsztyn.eu/projekty/110-olsztynski-teatr-tanca-prolog

 • 23 września występ wybranych grup PRYZMATU na Starym Mieście w Olsztynie

 • 19, 20, 21 października premiera nowego spektaklu do muzyki DAVIDA BOWIE w Olsztyńskim Planetarium (choreografia: Katarzyna Grabińska, opracowanie muzyczne: Rafał Gajewski, wizualizacje: Olsztyńskie Planetarium, taniec: dorosła grupa PRYZMATU)

 • 26 października – 11 listopada rezydencja artystyczna dorosłej grupy PRYZMAT w Toskani (Włochy) jako rezultat kilkuetapowego konkursu, 10 listopada premiera nowego projektu “OVER GROUND” we Włoszech (choreografia: Katarzyna Grabińska, VJ: Tonda Kinoko, taniec: dorosła grupa PRYZMAT)

 • 1-4 listopada przerwa świąteczna

 • 16,17,18 listopada spektakle do muzyki DAVIDA BOWIE w Olsztyńskim Planetarium (choreografia: Katarzyna Grabińska, opracowanie muzyczne: Rafał Gajewski, wizualizacje: Olsztyńskie Planetarium, taniec: dorosła grupa PRYZMATU)

 • 24 listopada pokaz grupy PRYZMAT DINOZAURY podczas jubileuszu Teatru Białego

 • 25 listopad spektakl “zeSTROjeNIE” podczas Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie

 • 1, 2 grudnia OTWARTA SCENA TAŃCA odc. 9 (warsztaty GAGA z Gosią Mielech, Wieczór OST – repertuar w trakcie ustaleń)

 • 15 grudnia Wigilia ARToffNI i PRYZMATU dla wszystkich grup (animacje, pokazy, warsztaty) w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

 • 16 grudnia II Świąteczny Turniej Tańca "VERY MERRY DANCEfloor" dla tancerzy ARToffNI i PRYZMATU w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

 • 22 grudnia – 1 stycznia 2019 przerwa świąteczna

 • 4-6 stycznia wyjazd warsztatowy PRYZMAT DINOZUARY BURDĄG 2019

 • 21- 25 stycznia projekt artystyczny FERIE przez PRYZMAT SZTUK RÓŻNYCH

 • 28 stycznia- 2 lutego projekt tanecnzy FERIE przez PRYZMAT TAŃCA
  *Podczas ferii zimowych stworzony zostanie specjalny grafik zajęć dla grup PRYZMATU

 • 18 -23 kwietnia przerwa świąteczna

 • 24 kwietnia – 3 maja wyjazd do Rosji na festiwal tańca Briańsk i Moskwa, kontynuacja projektu “POMIĘDZY NAMI” (wybrane GRUPY REPREZENTACYJNE) – termin w trakcie ustaleń

 • 29 kwietnia – 5 maja 2019 przerwa świąteczna

 • 7,8,9 czerwca koncerty letnie – widowisko taneczno-muzyczne “PRYZMAT vs. BROADWAY” w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (w koncertach biorą udział wszyscy tancerze oraz artyści działający w ramach zespołu PRYZMAT oraz Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA)

 • 19 czerwca – koniec zajęć w ARToffNI i PRYZMACIE

 • 24 czerwca -5 lipca projekt LATO przez PRYZMAT TAŃCA i SZTUK RÓŻNYCH - stacjonarny

 • 18-27.08 letni obóz taneczny PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT MIERKI 2019

 • 4 luty – rozpoczęcie semestru wg. grafiku z I semestru (WSZYSTKIE GRUPY)

 • 23 luty – Aktywna sobota (WSZYSTKIE GRUPY, + GRUPY REPREZENTACYJNE pracują nad programem do Rosji)

 • 23 luty – Warsztaty HIP HOP / HOUSE z Ewulin (TST Karass/DOG FAM) – Bartek Pawlik (ZSHE)

 • 23 luty – Bliżej cz. 5 Warsztat dla rodziców i dzieci – Fundamenty Zdrowia Iwona Trznadel

 • 24 luty – Aktywna niedziela (tylko GRUPY REPREZENTACYJNE – repertuar Pryzmat vs. Brodway)

 • 2 marzec – Pokazy i warsztaty w GOK Dywity (wybrane GRUPY REPREZENTACYJNE)

 • 10-11 marzec – Próby „OVER GROUND” (Grupa Repertuarowa)

 • 16 marzec – Aktywna sobota (WSZYSTKIE GRUPY)

 • 17 marzec – Aktywna niedziela (tylko GRUPY REPREZENTACYJNE)

 • 22, 23, 24 marzec – SFERA RUCHU Nowa Sól “OVER GROUND” (Grupa Repertuarowa)

 • 31 marzec – OSTRÓDA INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL (Junior 1, Junior 2, Mini 1, Mini 2)

 • 13 kwiecień– Aktywna sobota (WSZYSTKIE GRUPY)

 • 14 kwiecień- Aktywna niedziela (tylko GRUPY REPREZENTACYJNE)

 • 18-23 kwiecień – WIELKANOCNA przerwa świąteczna

 • 24 kwiecień – 3 maj – PROJEKT  polsko-rosyjski „POMIĘDZY-NAMI”, Rosja (Junior 1, Junior 2, Mini 1)

 • 1-5 maj– MAJÓWKA przerwa

 • 4-5 maj – V Konkurs Teatrów Tańca w Kielcach –„OVER GROUND” (Grupa Repertuarowa) – w trakcie ustaleń

 • 18 – 19 maj  - Aktywny  weekend (wszystkie grupy, wszyscy tancerze, soliści, wokaliści, muzycy) – próby do koncertów letnich według specjalnego grafiku.

 • 16-18 maj 2019 – XX Ogólnopolski Festiwal Teatrów OFTEN Ostrów Wielkopolski – w trakcie ustaleń “OVER GROUND” (Grupa Repertuarowa)

 • 25-26 maj – Ogólnopolski Konkurs Tańca Jazzowego i Współczesnego Sea of Dance, Gdańska Szkoła Artystyczna (Junior 1, Junior 2, Mini 1) – w trakcie ustaleń

 • 1-2 czerwiec  – Aktywny weekend (wszystkie grupy, wszyscy tancerze, soliści, wokaliści, muzycy) – próby do koncertów letnich według specjalnego grafiku

 • 3,4,5 czerwiec – próby generalne w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej  – PRYZMAT vs. BRODWAY (wszyscy tancerze, soliści, wokaliści, muzycy) według specjalnego grafiku

 • 7,8,9 czerwiec– koncerty letnie w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej – PRYZMAT vs. BRODWAY

 • do 14 czerwiec, nabór na rok 2019/2020 dla osób kontynuujących zajęcia w ARToffNI

 • 15-16 czerwiec – VII Ogólnopolski Turniej Tańca 1000 LAKES DANCE CUP, Olsztyn - w trakcie ustaleń

 • 15 czerwiec – XIV Festiwal Teatrów Amatorskich pod Brzozą – (Pryzmat DINOZAURY) - w trakcie ustaleń

 • 15 / 16 czerwiec - Taneczne Oblicza Olsztyna (Pryzmat DINOZAURY) – w trakcie ustaleń

 • 19 czerwiec – koniec roku artystycznego w ARToffNI

 • 24 czerwiec – 5 lipiec – Projekt LATO przez PRYZMAT TAŃCA I SZTUK RÓŻNYCH  w ARToffNI

 • 8-12 lipiec – Projekt LATO przez PRYZMAT SZTUK ULICZNYCH w ARToffNI (grupa – sztuki różne, grupa – HIP-HOP)

 • 1 sierpień – pokaz spektaklu WAR-iacja - w trakcie ustaleń

 • 18 – 27 sierpień – obóz taneczny MIERKI 2019 w Mierkach, dla chętnych

 • 2 wrzesień – start zajęć dla osób kontynuujących – sezon 2019/2020 w ARToffNI

KALENDARZ festiwali, konkursów dla GRUP REPREZENTACYJNYCH oraz PRZYGOTOWUJĄCYCH
(z niniejszej listy, zostaną wybrane niektóre wydarzenia, w których wybrane grupy zarówno reprezentacyjne oraz przygotowujące wezmą udział, dokładne terminy poszczególnych wydarzeń – w trakcie ustaleń)

 • 26-28 października 2018 festiwal w Opolu

 • listopad 2018 festiwal w Mielcu

 • listopad 2018 konkurs w Stawigudzie

 • między lutym a czerwcem 2019: festiwale w Gdańsku, Białe Błota, Bełchatowie, Białystok, Ostróda, Olsztyn, Morąg

 • koniec czerwca 2019 – festiwal w Toruniu

 • lipiec 2019 – festiwal w Złocieńcu

* organizator zastrzega prawo do zamiany terminów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.


KONCERTY LETNIE
–widowisko taneczno-muzyczne “PRYZMAT vs. BROADWAY” w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 7,8,9 czerwca 2019
 

 1. Co roku Pracownia Tańca PRYZMAT oraz Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA przygotowują wspólne widowisko będące podsumowaniem całorocznej pracy artystycznej. W wydarzeniu biorą udział wszyscy tancerze – profesjonaliści jak i amatorzy, artyści, pedagodzy oraz choreografowie działający w ramach zespołu i fundacji. Koncerty organizowane są na profesjonalnej scenie w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Niniejsza produkcja jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem i dużym wyzwaniem zarówno artystycznym jak i organizacyjno-logistycznym (w wydarzeniu bierze udział około 300 osób).

 2. Uczestnicy grup zespołu PRYZMAT, którzy chcą wziąć udział w przedsięwzięciu będą zobowiązani do pokrycia kosztów kostiumu wg wytycznych opiekuna grupy.

 3. Podczas koncertów obowiązuje wstęp płatny – bilety do nabycia będą w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (ceny biletów ustala Filharmonia W-M)

 4. Uczestnicy będą zobowiązani do wzięcia udziału w dodatkowych próbach wg wytycznych opiekuna grupy (harmonogram prób będzie ustalony w II semestrze roku artystycznego 2018/19

 5. Uczestnicy / w przypadku osób niepełnoletnich rodzice/prawni opiekunowie - mogą podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w koncertach, niemniej jednak tancerze zobowiązani są do uczęszczania w zajęciach do końca roku artystycznego – do 19 czerwca 2019 r.

 6. WAŻNE - ze względu na powagę, rozmiar przedsięwzięcia, jako Organizatorzy musimy zapewnić absolutne bezpieczeństwo uczestników. Niezbędna jest pomoc rodziców/opiekunów prawnych w opiece nad uczestnikami podczas dodatkowych prób oraz koncertów. W przypadku braku chętnych rodziców/opiekunów prawnych do opieki nad uczestnikami, jako Organizatorzy nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa tancerzom. Konsekwencją będzie brak możliwości występu tancerzy.


POZOSTAŁE ZASADY

 1. Zajęcia należą do edukacyjnej działalności Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA (aleja Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn, NIP: 7393869128, KRS 0000518782). Kontakt tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl.

 2. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT oraz instruktorów gościnnych.

 3. Organizator zapewnia uczestnikom odpowiednią do zajęć salę i sprzęt muzyczny.

 4. O wszelkich istotnych sprawach i zmianach w regulaminie uczestnicy informowani są drogą mailową lub telefoniczną.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

 6. Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.

 7. ARToffNIA zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa za pedagoga oraz możliwości zmiany cen zajęć w ciągu roku.

 8. Uczestnikiem zajęć jest osoba zapisana do wybranej grupy, która zapoznała się z regulaminem i wypełniła formularz.

 9. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych. Dane te będą użyte wyłącznie przez ARToffNIĘ w celach związanych z prowadzonymi zajęciami i w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 10. Uczestnikiem zajęć nie może zostać osoba, która ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do uczestnictwa w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym.

 11. Uczestników zajęć/ warsztatów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

 12. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia i używania kostiumu odpowiedniego do rodzaju zajęć. Szczegóły podaje instruktor.

 13. Na sali obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 14. W przypadku zajęć dla dzieci zabrania się wchodzenia rodziców na salę, możliwe jest to tylko w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą instruktora.

 15. Za rzeczy pozostawione w garderobie odpowiadają uczestnicy zajęć. Zalecane jest, by wartościowe rzeczy zabierać ze sobą na salę. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w szatni lub holu, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Fundację o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

 16. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę taneczną osób spóźniających się.

 17. Fundacja ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia.

 18. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

 19. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny. Zabrania się używania przyrządów bez zgody Instruktora. Zabrania się wnoszenia na salę jedzenia, ciepłych napoi oraz napoi w kubkach otwartych (tylko w zamkniętych butelkach).

 20. Osoby przebywające na terenie Fundacji zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli Fundacji oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych Uczestników zajęć.

 21. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

 22. Zabrania się wprowadzania na teren ARToffNI zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

 23. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania informacji na adres biuro@artoffnia.pl, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 24. Zabrania się rejestracji audio i video zajęć. Na użytek własny można jej dokonać tylko po wyrażeniu zgody przez osobę prowadzącą, a publikacji materiału po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich uczestników zajęć i organizatora.

 25. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć, wykorzystania wizerunku Uczestników oraz wykorzystywania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

 26. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu opłat.


RODO

Udział w zajęciach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora

 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)

 • marketingu bezpośredniego

 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej


3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego