FORMULARZ i REGULAMIN
- INNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 2018/2019 (nie dotyczy grup PRYZMAT)

Aby zapisać się na zajęcia, bardzo prosimy o wypełnienie formularza poniżej poprzez wybór zajęć artystycznych, którymi uczestnik jest zainteresowany: (zajęcia aktorskie, ceramika, zajęcia body balet, zajęcia fit mix, zajęcia z tańca break dance, hip-hop oraz zajęcia w studio baletowym)
* Zapisy na zajęcia z jogi ( Joanna Łotysz tel. 607 435 608), wokalne (Rafał Gajewski tel.502-601-923), instrumentach klawiszowych, gitara (Rafał Gajewski tel.502-601-923), uwolnij ciało (Iwona Trznadel tel. 693177343) dokonywane są bezpośrednio o instruktora. Informacja o dostępności miejsc udziela również instruktor.

* w przypadku osób niepełnoletnich - prosimy o wypełnienie formularza przez opiekuna
* pod koniec sierpnia 2018 poinformujemy Państwa o grafiku 2018/2019 i terminie rozpoczęcia zajęć w sezonie 2018/2019

Prosimy wpisać nazwę grupy lub zajęć, którymi uczestnik jest zainteresowany: Prosimy wpisać nazwę grupy lub zajęć, którymi uczestnik jest zainteresowany: (zajęcia aktorskie, ceramiki, nauki gry na gitarze, wokalne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, zajęcia z jogi, zajęcia body balet, zajęcia fit mix, zajęcia z tańca break dance, tańce swiata zajęcia w studio baletowym)
dotyczy zarówno osób niepełnoletnich jak i pełnoletnich (w razie wypadku)
dotyczy zarówno osób niepełnoletnich jak i pełnoletnich (w razie wypadku)
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie (w przypadku osób niepełnoletnich - prosimy o wypełnienie przez opiekuna) *

 

REGULAMIN otwartych zajęć artystycznych

WAŻNE - w siedzibie fundacji ARToffNIA
obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia przed wejściem przez CAŁY ROK (zarówno uczestników jak i rodziców/opiekunów) !!!

 

1.     Zajęcia należą do edukacyjnej działalności Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA (aleja Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn, NIP: 7393869128, KRS 0000518782). Kontakt tel. 604-110-894 email:biuro@artoffnia.pl

2.     Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT oraz instruktorów gościnnych.

3.     Organizator zapewnia uczestnikom odpowiednią do zajęć salę i sprzęt muzyczny.

4.     O wszelkich istotnych sprawach i zmianach w regulaminie uczestnicy informowani są drogą mailową lub telefoniczną.

5.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

6.     Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.

7.     ARToffNIA zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa za pedagoga oraz możliwości zmiany cen zajęć w ciągu roku.

8.     Uczestnikiem zajęć jest osoba zapisana do wybranej grupy, która zapoznała się z regulaminem i wypełniła formularz.

9.     Uczestnik zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mailowego, numeru telefonu oraz numeru PESEL. Dane te będą użyte wyłącznie przez ARToffNIĘ w celach związanych z prowadzonymi zajęciami i w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10.   Uczestnikiem zajęć nie może zostać osoba, która ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do uczestnictwa w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym.

11.   Uczestników zajęć/warsztatów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

12.   Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia i używania kostiumu odpowiedniego do rodzaju zajęć. Szczegóły podaje instruktor.

13.   Na sali obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

14.   W przypadku zajęć dla dzieci zabrania się wchodzenia rodziców na salę, możliwe jest to tylko w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą instruktora.

15.   Za rzeczy pozostawione w garderobie odpowiadają uczestnicy zajęć. Zalecane jest, by wartościowe rzeczy zabierać ze sobą na salę. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w szatni lub holu, Fundacja nie ponosi odpowiedzialność. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Fundację o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

16. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę taneczną osób spóźniających się.

17. Fundacja ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. 

18. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

19. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny. Zabrania się używania przyrządów bez zgody Instruktora. Zabrania się wnoszenia na salę jedzenia, ciepłych napoi oraz napoi w kubkach otwartych (tylko w zamkniętych butelkach). 

20. Osoby przebywające na terenie Fundacji zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli Fundacji oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych Uczestników zajęć.

21. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

22. Zabrania się wprowadzania na teren ARToffNI zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

23. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania informacji na adres biuro@artoffnia.pl,
z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

24.   Zabrania się rejestracji audio i video zajęć. Na użytek własny można jej dokonać tylko po wyrażeniu zgody przez osobę prowadzącą, a publikacji materiału po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich uczestników zajęć i organizatora.

25.   Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

26.   Udział w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

27. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu opłat.

28.   Opłaty:

Opłaty za zajęcia należy uiścić „z góry” na konto bankowe fundacji - przelew zaksięgowany na koncie fundacji powinien być nie później niż pierwsze zajęcia w miesiącu

Dane do przelewu:
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090

WAŻNE
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy

Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.artoffnia.pl

  • Opłaty są bezzwrotne. Organizatorzy nie przywidują zwolnień z opłat z tytułu nieobecności uczestników na zajęciach. 
  • Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. 
  • Fundacja wystawia faktury na podstawie paragonu lub potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć otrzymania faktury drogą mailową na adres biuro@artoffnia.pl podając dane do faktury.