FORMULARZ i REGULAMIN
ZESPÓŁ PRYZMAT 2019/2020

- w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub prawny opiekun -

WAŻNE

FORMALNOŚCI na rok 2019/2020 - należy wypełnić NOWY FORMULARZ ONLINE i tym samym zaakceptować nowy regulamin, a także zapoznać się z ważnymi terminami, które ujęte są w regulaminie. Formularz należy wypełnić przed pierwszymi zajęciami w nowym roku 2019/2020! - w innym przypadku tancerz, nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. 


GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE: P1 gr 1 nabór (4-6 lat, zapisy 3-latków rozpatrujemy indywidualnie), P1 gr 2 kontynuacja i nabór (4-5 lat), P2 gr 1 kontynuacja i nabór (5-6 lat), P2 gr 2 kontynuacja i nabór (7 lat), P3 nabór (7-11 lat), P4 kontynuacja (8-10 lat), preMIKRO kontynuacja (8-10 lat), P5 kontynuacja (10-11 lat), P6 kontynuacja i nabór (+11 lat), P7 gr 1 kontynuacja (młodzież i dorośli), P7 gr 2 kontynuacja (młodzież i dorośli) SMĘTKA dzieci nabór (4-6 lat, zapisy 3-latków rozpatrujemy indywidualnie) SMĘTKA młodzież kontynuacja i nabór (7-10 lat) PRYZMAT 30+ DINOZAURY 1 (kontynuacja) PRYZMAT 30+ DINOZAURY 2 (kontynuacja i nabór) GRUPY REPREZENTACYJNE: MINI 1, (gr. dziecięca) MINI 2, (gr. dziecięca) JUNIOR 1, (gr. młodzieżowa) JUNIOR 2, (gr. młodzieżowa)
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
prosimy opisać dotychczasowe doswiadczenie taneczne
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun) *
Dot. TYLKO grup reprezentacyjnych Junior 1, Junior 2, Mini 1
Prosimy o zaznaczenie właściwej opcji zawiązanej z uczestnictwem w zajęciach na basenie

REGULAMIN zajęć edukacyjnych w ramach grup zespołu PRYZMAT

WAŻNE - w siedzibie fundacji ARToffNIA w obydwu lokalizacjach
(ul. Sybiraków 2, ul. Smętka 28a)
obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia przed wejściem przez CAŁY ROK (zarówno uczestników jak i rodziców/opiekunów) !!!

 

ZASADY GŁÓWNE

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych. Fundacja ma na celu prowadzenie wielokierunkowej edukacji artystycznej oraz realizację zadań w kierunku profesjonalizacji sztuki tanecznej . Fundacja jest organizacją non-profit, o celach niezarobkowych, realizujące swoje cele i założenia, a wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. 

 1. Uczestnicy grup zespołu PRYZMAT kwalifikowani są na podstawie specjalnej audycji/naboru. O przydziale do danej grupy decyduje opiekun artystyczny zespołu Katarzyna Grabińska wraz z instruktorami.

 2. W roku 2019/20 w zespole PRYZMAT obowiązuje następujący podział grup:

  GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE:
  P1 gr 1 i gr 2 , P2 gr 1 i gr 2, P3, P4, preMIKRO, P5, P6, P7 gr. 1 i gr 2, SMĘTKA dzieci, SMĘTKA młodzież, DINOZAURY 1, DINOZAURY 2,

  GRUPY REPREZENTACYJNE:
  MINI 1, MINI 2, JUNIOR 1, JUNIOR 2,

  Do każdej grupy przydzielony będzie jeden opiekun grupy. Drogą mailową otrzymają Państwo kontakt do opiekuna.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do regularnych zajęć wg obowiązującego grafiku przez cały rok . Co do zasady, obecność na każdych zajęciach w ramach zespołu, jest obowiązkowa (trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują usunięcie z listy). Usprawiedliwienie należy kierować bezpośrednio do opiekuna danej grupy.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w warsztatach podczas AKTYWNEGO WEEKENDU wg. wyznaczonych terminów na I i II semestr (czyt. WAŻNE TERMINY pkt. 8)

  AKTYWNY WEEKEND to regularne warsztaty dla grup zespołu PRYZMAT z różnych form tańca oraz sztuki mające na celu wszechstronny rozwój tancerzy m.in. warsztaty aktorskie, muzyczne, tańca nowoczesnego: house, hip-hop, locking oraz jazzu, modern jazzu oraz inne. Warsztaty obejmują również pracę nad repertuarem poszczególnych grup, przygotowaniem do pokazów, spektakli etc.
  Warsztaty w ramach AKTYWNEGO WEEKENDU są obowiązkowe i bezpłatne dla grup zespołu PRYZMAT (oprócz Gości Specjalnych).

 5. Uczestnicy zajęć GRUP REPREZENTACYJNYCH - Junior 1, Junior 2, Mini 1 zobowiązani są do zaznaczenia zgody na uczestnictwo w zajęciach na basenie, wraz z informacją o braku przeciwwskazań do udziału w tego typu zajęciach, a także informacji czy uczestnik potrafi pływać w formularzu. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do udziału w tego typu zajęciach prosimy o kontakt z biurem Fundacji.

 6. Uczestnicy zajęć GRUP REPREZENTACYJNYCH zobowiązani są do przeprowadzania regularnych badań lekarskich u lekarza sportowego (badania wykonywane są co pół roku). Tancerz zobowiązany jest do przedstawienia aktualnych badań lekarskich na początku każdego semestru i pozostawienie kopii w biurze Fundacji. Ponadto zalecamy, tancerzom pozostałych GRUP PRZYGOTOWUJĄCYCH, również o aktualizację badań lekarskich u lekarza sportowego oraz regularne konsultacje u FIZJOTERAPEUTY.

 7. Opłaty - CZESNE:

 • Opłata miesięczna traktowana jest jako czesne i jest stała w każdym miesiącu wg obowiązującego cennika (aktualny cennik dostępny jest na www.artoffnia.pl) bez względu na ilość zajęć wypadających w danym miesiącu, z uwzględnieniem kalendarza przerw świątecznych wyznaczonych w regulaminie oraz dodatkowych godzin przeznaczonych na dodatkowe próby przygotowujące do pokazów, spektakli, konkursów oraz aktywne weekendy. Czesne zawiera koszty związane z działalnością repertuarową, artystyczną i edukacyjną zespołu PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT - tj. pracą instruktorów, organizacją warsztatów Gości zaproszonych podczas AKTYWNYCH WEEKENDÓW, produkcją spektakli, działalnością repertuarową zespołu, pokazów, dodatkowymi próbami, współpracą z instytucjami kultury oraz wieloma innymi działaniami niezbędnymi do prowadzenia zespołu, teatru tańca oraz edukacji tancerzy na najwyższym poziomie.

 • Trzonem zespołu jest dorosła grupa reprezentacyjna PRYZMATu oraz grupa działająca w ramach projektu “Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” , (stanowiąca podstawę do powołania Fundacji, a jej rozwój i działania w kierunku jej profesjonalizacji jest jedynym z głównych celów statutowych). Pozostałe grupy dziecięco-młodzieżowe są wynikiem prowadzenia działalności edukacyjnej przez PRYZMAT (stanowiące ruch amatorski). Przychody z projektów wspólnie realizowanych z instytucjami kultury lub innymi podmiotami, a także przychody z nagród stanowią źródło finansowania dalszych zespołowych przedsięwzięć (stanowią tzw. budżet zespołowy) - np. zakończenie roku, produkcje spektakli między innymi: koszty wynajmu oświetlenia, podłogi baletowej, obsługa techniczna, poza tym: kostiumy, wyjazdy, warsztaty, etc. Niniejsze przychody przeznaczone są na rozwój obydwu filarów (profesjonalnego i amatorskiego) wykluczając finansowanie indywidualne tancerzy-amatorów.

 • Kostiumy dla grup reprezentacyjnych, które zostały zakupione z budżetu zespołowego stanowią własność Fundacji. Tancerz zobowiązany jest do dbania o kostium i jego zwrot. W innym przypadku tancerz zobowiązany jest do zwrotu poniesionych nakładów na kostium.

 • Organizatorzy nie przewidują zwolnień z opłat z tytułu nieobecności tancerzy na zajęciach. Zajęcia w ramach grup zespołu PRYZMAT prowadzone są w cyklu rocznym. Nie ma możliwości rezygnacji z zajęć w trakcie roku i powrotu do zespołu. Tancerze zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia do końca roku artystycznego 2019/20 wg poniższych terminów.

I semestr

2 września 2019 – 19 stycznia 2020

(ferie zimowe 20 stycznia - 2 lutego)

II semester

3 lutego 2020 – 26 czerwca 2020

Przerwy świąteczne dla grup zespołu PRYZMAT w roku 2019/20 są następujące:

1 listopada 2019

11 listopada 2019

23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020

6 stycznia 2020

9 - 14 kwietnia 2020

1 - 3 maja 2020

 • Opłaty za zajęcia należy uiścić „z góry” na konto bankowe Fundacji - przelew zaksięgowany na koncie Fundacji powinien być nie później niż pierwsze zajęcia w miesiącu.

 • Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty mogą kontynuować naukę na tych zajęciach.

 • W przypadku nieuzasadnionej, niezgłoszonej dłuższej nieobecności tancerza, nie ma możliwości powrotu do grupy. Powyższe zasady są podyktowane troską o stworzenie możliwości rozwoju zespołu oraz tancerzy.

 • Opłaty są bezzwrotne.

 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania informacji na adres biuro@artoffnia.pl, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 • Opłaty (dotyczy: grup reprezentacyjnych) związane z wyjazdami na pokazy, turnieje, opłaty za strój, autokar, startowe, ubezpieczenie w części pokrywane są z zasobów fundacji ARToffNIA (w miarę możliwości), niemniej jednak w pozostałej części koszty pokrywa uczestnik lub jego opiekun.

 • Fundacja wystawia faktury na podstawie paragonu lub potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć otrzymania faktury drogą mailową na adres biuro@artoffnia.pl podając dane do faktury.

Dane do przelewu:

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090

WAŻNE
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy
Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.artoffnia.pl
 

8.   Ważne terminy w 2019/20

 • AKTYWNE WEEKENDY (terminy w I semestrze poniżej, terminy na II semestr podane będą na początku II semestru)

a. GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE młodsze  (P1 gr 1 i gr 2 , P2 gr 1 i gr 2, P3, P4, SMĘTKA dzieci, SMĘTKA młodzież) - 12 października, 30 listopada (III Świąteczny Turniej Tańca Very Merry Dance Floor), 11 stycznia

b. GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE starsze (preMIKRO, P5, P6, P7 gr. 1 i gr. 2, DINOZAURY 2, DINOZAURY 1)

- 12 października, 30 listopada (III Świąteczny Turniej Tańca Verry Merry Dance Floor), 1 grudnia (Spotkanie Świąteczne), 11 stycznia

c. GRUPY REPREZENTACYJNE (MINI 1, MINI 2, JUNIOR 1, JUNIOR 2): 12-13 października , 30 listopada (III Świąteczny Turniej Tańca Verry Merry Dance Floor), 1 grudnia (Spotkanie Świąteczne), 11-12 stycznia
* zajęcia mogą się odbywać się w trybie jedno lub dwudniowym

 • 31 sierpnia - prezentacja spektaklu “PAN KEJK” na Małej Platformie Tańca, w Teatrze Miniatura w Gdańsku, koncepcja i choreografia: Katarzyna Grabińska, taniec: grupa repertuarowa, VJ Tonda Kinko, konsultacje reżyserskie Tomasz Czaplarski

 • 1 września - występy grup reprezentacyjnych oraz solistów na imprezie charytatywnej Michelin “Kilometry Pomocy”

 • 2 września rozpoczęcie zajęć

 • 14 i 21 września DNI OTWARTE ARToffNI Smętka (druga lokalizacja):

  - 14 września OTWARTA AUDYCJA do grup PRYZMATU dla osób rozpoczynających naukę ARToffNIA Smętka

  - 21 września DZIEŃ OTWARTY grup STREETOWYCH działających w ramach Fundacji (hip-hop, breakdance) ARToffNIA Smętka

 • 5-6 października OTWARTE WARSZTATY z Antonellą Boccadamo (Włochy)

 • 1 listopada przerwa świąteczna

 • 16-17 listopada prezentacja spektaklu OVER GROUND, w choreografii Katarzyny Grabińskiej w Centrum Kultury Wrocław Zachód we Wrocławiu

 • 24 listopada Wieczór OLSZTYŃSKIEGO TEATRU TAŃCA w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (m.in. pokaz spektaklu OVER GROUND w choreografii Katarzyny Grabińskiej)

 • 30 listopada III Świąteczny Turniej Tańca "VERY MERRY DANCEfloor" dla tancerzy ARToffNI i PRYZMATU w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

 • 1 grudnia Spotkanie Świąteczne ARToffNI i PRYZMATU dla grup PRZYGOTOWUJĄCYCH starszych oraz grup REPREZENTACYJNYCH (grupy: preMIKRO, P5, P6, P7 gr. 1 i gr. 2, DINOZAURY 2, DINOZAURY 1, Junior 1, Junior 2, Mini 1, Mini 2)

 • 2-6 grudnia - Świąteczne lekcje pokazowe dla grup PRZYGOTOWUJĄCYCH młodszych w ARToffNI (grupy: P1 gr 1 i gr 2 , P2 gr 1 i gr 2, P3, P4, SMĘTKA dzieci, SMĘTKA młodzież)

 • 14-15 grudnia premiera i pierwszy pokaz spektaklu “NIE-uprzejmość w operze” w ramach projektu “Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” finansowanego ze środków Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

 • 23 grudnia – 1 stycznia 2020 przerwa świąteczna

 • 4-6 stycznia wyjazd warsztatowy PRYZMAT DINOZUARY BURDĄG 2020

 • 6 stycznia przerwa świąteczna

 • 12-16 stycznia koncerty szkolne i próby generalne “Pryzmat vs. Broadway” (wybrane grupy) w Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

 • 17 stycznia spektakl “Pryzmat vs. Broadway” (wybrane grupy) w Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

 • styczeń - warsztaty z Antonellą Boccadamo (Włochy) w trakcie ustaleń

 • 20 - 24 stycznia projekt artystyczny FERIE przez PRYZMAT SZTUK RÓŻNYCH

 • 20 - 24 stycznia projekt artystyczny FERIE przez PRYZMAT SZTUK ULICZNYCH

 • 27 stycznia- 1 lutego projekt taneczny FERIE przez PRYZMAT TAŃCA
  *Podczas ferii zimowych stworzony zostanie specjalny grafik zajęć dla grup PRYZMATU

 • 8-9 lutego premiera i pierwszy pokaz spektaklu “NIENASYCENIE” w ramach projektu “Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” finansowanego ze środków Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. (w trakcie ustaleń)

 • luty - warsztaty z Anną Rubirolą (Hiszpania) w trakcie ustaleń

 • 29 lutego - 1 marca - premiera i pierwszy pokaz spektaklu “PORUSZONY LAS” w ramach projektu “Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” finansowanego ze środków Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (w trakcie ustaleń)

 • 9 -14 kwietnia przerwa świąteczna

 • 1-3 maja przerwa świąteczna

 • 8 - 14 czerwca wizyta zespołu Junost z Briańska oraz udział w koncertach letnich w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (w trakcie ustaleń)

 • 6 - 11 czerwca (11 czerwca Boże Ciało) - obowiązkowe próby generalne do koncertów letnich

 • 12,13,14 czerwca koncerty letnie – w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (w koncertach biorą udział wszyscy tancerze oraz artyści działający w ramach zespołu PRYZMAT oraz Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA)

  * w przypadku najmłodszych grup P1 gr 1 i gr 2, P2 gr 1 i 2 o udziale w koncercie letnim będą decydować instruktorzy na podstawie prezentowanych umiejętności poszczególnych grup i uczestników

 • 26 czerwca – koniec zajęć w ARToffNI i PRYZMACIE

 • 29 czerwca -10 lipca projekt LATO przez PRYZMAT TAŃCA i SZTUK RÓŻNYCH - stacjonarny

 • 4 lipca udział wybranych tancerzy i grup PRYZMATU w Arena Festival film&music w Ostródzie

 • 13-17 lipca projekt LATO przez PRYZMAT SZTUK ULICZNYCH - stacjonarny

 • lipiec - sierpień letni obóz taneczny PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT (w trakcie ustaleń)

KALENDARZ festiwali, konkursów dla GRUP REPREZENTACYJNYCH oraz wybranych GRUP PRZYGOTOWUJĄCYCH zostanie przedstawiony oddzielnie

* organizator zastrzega prawo do zamiany terminów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.


KONCERTY LETNIE
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 12,13,14 czerwca 2020

(obowiązkowe próby generalne 6-11 czerwca 2020)
 

 1. Co roku Pracownia Tańca PRYZMAT oraz Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA przygotowują wspólne widowisko będące podsumowaniem całorocznej pracy artystycznej. W wydarzeniu biorą udział wszyscy tancerze (w przypadku najmłodszych grup P1 gr 1 i gr 2, P2 gr 1 i 2 o udziale w koncercie letnim będą decydować instruktorzy na podstawie prezentowanych umiejętności poszczególnych grup i uczestników) – profesjonaliści jak i amatorzy, artyści, pedagodzy oraz choreografowie działający w ramach zespołu i fundacji. Koncerty organizowane są na profesjonalnej scenie w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Niniejsza produkcja jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem i dużym wyzwaniem zarówno artystycznym jak i organizacyjno-logistycznym (w wydarzeniu bierze udział około 300 osób).

 2. Uczestnicy grup zespołu PRYZMAT, którzy chcą wziąć udział w przedsięwzięciu będą zobowiązani do pokrycia kosztów kostiumu wg wytycznych opiekuna grupy.

 3. Podczas koncertów obowiązuje wstęp płatny – bilety do nabycia będą w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (ceny biletów ustala Filharmonia W-M)

 4. Uczestnicy będą zobowiązani do wzięcia udziału w dodatkowych próbach wg wytycznych opiekuna grupy (harmonogram prób będzie ustalony w II semestrze roku artystycznego 2019/20

 5. Uczestnicy / w przypadku osób niepełnoletnich rodzice/prawni opiekunowie - mogą podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w koncertach, niemniej jednak tancerze zobowiązani są do uczęszczania w zajęciach do końca roku artystycznego – do 26 czerwca 2020 r.

 6. WAŻNE - ze względu na powagę, rozmiar przedsięwzięcia, jako Organizatorzy musimy zapewnić absolutne bezpieczeństwo uczestników. Niezbędna jest pomoc rodziców/opiekunów prawnych w opiece nad uczestnikami podczas dodatkowych prób oraz koncertów. W przypadku braku chętnych rodziców/opiekunów prawnych do opieki nad uczestnikami, jako Organizatorzy nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa tancerzom. Konsekwencją będzie brak możliwości występu tancerzy.


POZOSTAŁE ZASADY

 1. Zajęcia należą do edukacyjnej działalności Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA (aleja Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn, NIP: 7393869128, KRS 0000518782). Kontakt tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl.

 2. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT oraz instruktorów gościnnych.

 3. Organizator zapewnia uczestnikom odpowiednią do zajęć salę i sprzęt muzyczny.

 4. O wszelkich istotnych sprawach i zmianach w regulaminie uczestnicy informowani są drogą mailową lub telefoniczną.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

 6. Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.

 7. ARToffNIA zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa za pedagoga oraz możliwości zmiany cen zajęć w ciągu roku.

 8. Uczestnikiem zajęć jest osoba zapisana do wybranej grupy, która zapoznała się z regulaminem i wypełniła formularz.

 9. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych. Dane te będą użyte wyłącznie przez ARToffNIĘ w celach związanych z prowadzonymi zajęciami i w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 10. Uczestnikiem zajęć nie może zostać osoba, która ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do uczestnictwa w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym.

 11. Uczestników zajęć/ warsztatów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

 12. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia i używania kostiumu odpowiedniego do rodzaju zajęć. Szczegóły podaje instruktor.

 13. Na sali obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 14. W przypadku zajęć dla dzieci zabrania się wchodzenia rodziców na salę, możliwe jest to tylko w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą instruktora.

 15. Za rzeczy pozostawione w garderobie odpowiadają uczestnicy zajęć. Zalecane jest, by wartościowe rzeczy zabierać ze sobą na salę. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w szatni lub holu, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Fundację o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

 16. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę taneczną osób spóźniających się.

 17. Fundacja ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia.

 18. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

 19. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny. Zabrania się używania przyrządów bez zgody Instruktora. Zabrania się wnoszenia na salę jedzenia, ciepłych napoi oraz napoi w kubkach otwartych (tylko w zamkniętych butelkach).

 20. Osoby przebywające na terenie Fundacji zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli Fundacji oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych Uczestników zajęć.

 21. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

 22. Zabrania się wprowadzania na teren ARToffNI zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

 23. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania informacji na adres biuro@artoffnia.pl, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 24. Zabrania się rejestracji audio i video zajęć. Na użytek własny można jej dokonać tylko po wyrażeniu zgody przez osobę prowadzącą, a publikacji materiału po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich uczestników zajęć i organizatora.

 25. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć, wykorzystania wizerunku Uczestników oraz wykorzystywania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

 26. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu opłat.


RODO

Udział w zajęciach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, inspektor: Agnieszka Tomczyk tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora

 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)

 • marketingu bezpośredniego

 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej


3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego