Statut Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA w Olsztynie

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA” (zwana dalej FUNDACJĄ) ustanowiona została przez Katarzynę Grabińską w Olsztynie, będącą fundatorem - założycielem Fundacji i działającą poprzez Katarzynę Grabińską – pełniącą obowiązki Założyciela – w dniu 17 lipca 2014 r. w Olsztynie, aktem notarialnym nr 172/2014 sporządzonym przez notariusza Izabelę Zakrzewską
w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie przy ulicy Orkana nr 13 lok.4.

§ 2.  Fundacja działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 230).

 

§ 3. Siedzibą Fundacji jest Olsztyn.

 

§ 4. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5. Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.

 

§ 6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego– on też sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.

 

§ 7

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

3. Fundacja może używać skrótu: „ARToffNIA”

 

§ 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 9. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą oraz federacje z innymi organizacjami

 

II. Cele i środki działania Fundacji

 

§ 10. Celem Fundacji jest:

 

- prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, różnych form sztuki, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych

- działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, różnych form sztuki, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych

- prezentacja, promocja i profesjonalizacja sztuki tanecznej
- wspieranie amatorskiego i profesjonalnego rozwoju młodych polskich choreografów i tancerzy poprzez stworzenie miejsca nie tylko dla regularnych prezentacji, ale także
i tworzenie tańca współczesnego oraz pokrewnych form tańca i sztuki.

- długofalowym celem jest wykreowanie swego rodzaju centrum choreografii, a więc nie tylko miejsca regularnych prezentacji spektakli, ale także stworzenia „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań polskich artystów z Polski i zagranicy oraz doświadczonymi choreografami poprzez programy rezydencyjne
- wspieranie ogólnopolskiego i międzynarodowego obiegu spektakli tanecznych, poprzez regularną prezentację najnowszych produkcji krajowych i zagranicznych
- prowadzenie działalności na płaszczyźnie artystycznej, edukacyjnej, organizacyjnej, impresaryjnej, naukowej, kulturalnej i oświatowej
- tworzenie autorskiego programu edukacji artystycznej w zakresie różnych form sztuki, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego, teatru tańca i sztuk performatywnych

- upowszechnianie innowacyjnych programów edukacyjnych
- animowanie życia tanecznego oraz kulturalnego w regionie, także poprzez realizację wspólnych projektów z innymi jednostkami kultury, nauki i sztuki
- realizacja zadań, dążących do rozwoju, w kierunku profesjonalizacji zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT
- produkcja przedstawień z zakresu różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego, teatru tańca i sztuk performatywnych
- upowszechnianie rożnych form rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu
- propagowanie krajoznawstwa i turystyki oraz wszelkich form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
- włączanie w aktywne formy integracji osób starszych i niepełnosprawnych

- działania związane z rehabilitacją ruchową i fizjoterapią
- wsparcie wychowawcze i edukacyjne pod kątem wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych,
- ochrona, promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
- wsparcie uzdolnionych artystycznych dzieci i młodzieży.

- pozyskiwanie funduszy na rozwój dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, z utrudnionym dostępem do kultury, z trudną sytuacją materialną, w zakresie edukacji artystycznej

- działalność charytatywna;

- promocja i organizacja wolontariatu;

 

§ 11. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- organizowanie imprez i zajęć z zakresu różnych form sztuki, sportu, rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych

- organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych, sportowych, m.in. zawodów, koncertów, przeglądów, festiwali etc. o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym

- realizacja zadań zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT obejmujących płaszczyznę artystyczną, edukacyjną, organizacyjną i impresaryjną (m.in. tworzenie repertuaru - produkcja spektakli, kształcenie tancerzy, instruktorów, choreografów, współpraca międzynarodowa z innymi zespołami, regularna prezentacja spektakli, budowanie świadomego widza sztuki tanecznej, teatru tańca i sztuk performatywnych)

- prezentacja osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o najnowszych awangardowych trendach w sztuce tańca i pokrewnych

- stworzenie systemu rezydencji artystycznych
- działania na rzecz tworzenia i rozwoju „przestrzeni kreacji”

- organizowanie szkoleń, warsztatów dla tancerzy, choreografów, zawodników i kadry instruktorsko-trenerskiej,

- uprawianie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku dzieci,

młodzieży i dorosłych,

- współpraca z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji

- organizowanie zajęć artystycznych, rekreacji ruchowej i sportu dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, osób niepełnosprawnych

- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

- uczestnictwo w tanecznych imprezach
- podejmowanie działalności wydawniczej i informacyjnej

- organizowanie zbiórek, loterii

- przyjmowanie wolontariuszy z zakresu sztuki, a szczególnie tańca

 

§ 12. Cele Fundacji – określone w § 10 Statutu - realizowane są przez Fundację w zakresie i formach stosownych do potrzeb oraz możliwości Fundacji.

 

§ 13. Propozycje zmian w statucie Fundacji przedstawia Zarząd Fundacji. Zmiany statutu dotyczące celów określonych w akcie założycielskim może dokonać tylko Fundator.

 

III. Majątek Fundacji

 

 

§ 14. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 2000 zł (dwa tysiące złotych), wniesiona przez fundatora, w tym kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) wyodrębniona na działalność gospodarczą.

 

§ 15. Dochodami Fundacji są :

a)    wszelkie przysporzenia majątkowe (w tym także darowizny, dotacje i subwencji osób prawnych, granty, spadki, zapisy) poczynione na rzecz Fundacji przez podmioty krajowe i zagraniczne;

b)    dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację;

c)    dochody z działalności gospodarczej Fundacji;

d)    dochody z działalności odpłatnej

e)    dochody z majątku Fundacji;

f)      odsetki od wkładów  na rachunkach bankowych, posiadanych akcji;

g)    inne wpływy.

 

 

§ 16. Majątek Fundacji stanowią także ruchomości oraz nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 

§ 17. Dochody o których mowa w §11  mogą być użyte na realizację celów oraz zadań bieżących Fundacji.

 

§ 18. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim       majątkiem.

 

§ 19.

1. Fundator zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Fundacji.

2.    Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

IV. Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 20. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą celem pozyskiwania środków na jej działalność statutową, w ramach następujących działów PKD:

 

14.1. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

14.3. Produkcja odzieży dzianej

15.20.Z. Produkcja obuwia

47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.8. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

47.9. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55. Zakwaterowanie
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem
58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

59.1. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

68.1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.1.Reklama
74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79  Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.5. Pozaszkolne formy edukacji
85.6. Działalność wspomagająca edukację

86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

88.9. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

90.0. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

93.1 Działalność związana ze sportem

93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.9 Działalność pozostałych organizacji członkowskich

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

§ 21. Działalność gospodarcza, mająca charakter pomocniczy wobec działalności statutowej Fundacji, prowadzona będzie bezpośrednio przez Fundację.

 

§ 22. Działalność gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji, który  każdorazowo określi formy prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej. W tym celu Zarząd Fundacji może w szczególności tworzyć i likwidować wyspecjalizowane        wewnętrzne jednostki organizacyjne Fundacji.

 

V. Organy Fundacji

 

§ 23

Władzami Fundacji jest

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

§ 23

Zarząd

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych uchwałą przez Fundatorów,

3. Członkowie zarządu powoływani są na kadencję trwającą 5 lat.

 

§ 24

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2. Realizacja celów statutowych,

3. Sporządzanie planów pracy i budżetu,

4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu.

7. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

9. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z osobami zatrudnianymi przez Fundację,

10. Podejmowanie uchwał w sprawie zakupu lub zbycia nieruchomości,

11. Podejmowanie uchwał o rozdziale środków zgodnie z celami Fundacji,

12. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów Fundacji oraz połączenia się z innymi podmiotami realizującymi zbieżne cele z Fundacją.

 

 

 

§ 25

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu – Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

 

§ 26

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie

2. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją.

3. Fundatorzy mogą pełnić funkcję w Zarządzie i być zatrudniani.

 

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 28

Do uprawnień fundatora należy:

1.    Wyrażanie zgody na uchwalanie zmian statutu;

2.    Wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

3.    Wyrażanie zgody na każdą czynność zarządu lub ustanowionego pełnomocnika rozporządzająca, albo zobowiązująca, lub przysparzająca, dokonana w imieniu          Fundacji, przenosząca wartość pieniężną powyżej 10.000 zł oraz każde udzielenie przez Zarząd poręczenia lub wystawienia weksla in blanco;

4.    Decydowanie o likwidacji Fundacji.

 

VI. Likwidacja Fundacji

 

§ 29. Fundacja ulega likwidacji w razie:

a)    osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została powołana;

b)    wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 

§ 30. Decyzję o likwidacji Fundacji, z przyczyn określonych w § 31 a) i b), podejmuje Fundator.

 

VII. Przepisy końcowe

 

§ 27.

Wszystkie ewentualne spory związane z wykonywaniem niniejszego statutu        podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Fundacji.

 

§ 28. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

 

§ 29. Statut został ustalony w dniu 17 lipca 2014 przez fundatora Katarzynę Grabińską.