ulica, nr domu,mieszkania,kod pocztowy, miejsowość
ulica, nr domu,mieszkania,kod pocztowy, miejsowość
Prosimy o zaznaczenie *
jeśli wymagana jest faktura - prosimy o podanie danych: imię i nazwisko/firma, ulica, nr domu/lokalu, kod, miejscowość, NIP
prosimy o wpisanie odpowiedni MOŻE lub NIE MOŻE

REGULAMIN
LATO PRZEZ PRYZMAT TAŃCA i SZTUK RÓŻNYCH
26.06-7.07.2017 (bez weekendu)

1.     Rekrutacja trwa do 31 maja 2017 r., na podstawie formularza elektronicznego dostępnego na www.artoffnia.pl.  Decyduje kolejność zgłoszeń, deklaracja obecności we wszystkich dniach projektu. Ilość miejsc jest ograniczona.  (do dnia 5 czerwca 2017 zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych osób do projektu drogą mailową).  

2.     Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, w podziale na grupy wiekowe. O ostatecznym przydziale uczestnika do grupy decyduje Organizator. Projekt odbywa się w terminie 26.06-7.07.2017 (bez weekendu). 

3.     Organizator zastrzega możliwość zmian w programie oraz zmianę grup wiekowych i tematycznych, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych.

4.     Projekt ma charakter zajęć warsztatowych.

5.     Koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 430 zł za osobę. Projekt zakłada zwolnienia i zniżki w opłatach ze względu na trudną i wyjątkową sytuację rodzinną. 
W indywidualnych przypadkach Prezes Fundacji może ustalić całkowite lub częściowe zwolnienie uczestnika projektu z opłat. Podstawę do zwolnienia stanowi wniosek rodzica/opiekuna poparty udokumentowaną trudną i wyjątkową sytuacją rodzinną (zaświadczenie z MOPS lub innej instytucji, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)

6.     Osoby zakwalifikowane do projektu (wg listy opublikowanej drogą mailową do dnia 5 czerwca 2017) są zobowiązane do wpłaty 430 zł do dnia 12 czerwca 2017. W przypadku jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, uczestnik zostaje usunięty z listy zakwalifikowanych. W takim przypadku kandydaci z listy rezerwowej mają prawo uczestnictwa w projekcie (wg kolejności zgłoszeń) . Istnieje możliwość wykupienia obiadów w barze Słoneczko -w tym samym budynku. Cena jednego obiadu: 10 zł (od 26.06 do 6.07). W dniu 7.07 obiad planowany jest w Skansenie, cena 15 zł. (RAZEM- za obiady 105 zł). Płatność za obiady należy dokonać przelewem również na konto Fundacji.

7.      Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.

8.     Płatność należy dokonać przelewem na konto:
            Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA

            Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
            Tytułem: „imię, nazwisko „LATO przez PRYZMAT TAŃCA i SZTUK RÓŻNYCH 2017”

9.     Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie.

10.     Koordynatorem projektu jest Agnieszka Tomczyk –tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl

11.     Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC

12.     Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi ( nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów)

13.     Każdy uczestnik projektu powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed rozpoczęciem.

14.     Organizator nie zapewnia wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania.

15.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.

16.   Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w projekcie osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.

17.   Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.

18.   Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.

19.   Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

20.   Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.

21.   Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

 

powrót LATO 2017