III ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TAŃCA "VERY MERRY DANCE FLOOR"tancerzy ARToffNI i PRYZMATU

30 listopada 2019 r. (sobota)

Zapraszamy serdecznie na

turniej tańca1.jpg

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej bardzo prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2019 r

Poziom zaawansowania *
Kategoria *
Kategoria wiekowa *
Kategoria taneczna *
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełniają rodzice lub opiekunowie) *
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

REGULAMIN TURNIEJU

III Świąteczny Turniej Tańca
"VERY MERRY DANCEfloor"
dla tancerzy ARToffNI i PRYZMATU

            Serdecznie zapraszamy wszystkich tancerzy Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA na III ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TAŃCA 30 listopada 2019 w siedzibie CENTRUM EDUKACJI i INICJATYW KULTURALNYCH w Olsztynie, ul. Parkowa 1.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, aleja Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn,
Pracownia Tańca PRYZMAT

TERMIN:
30 listopada 2019

MIEJSCE:
CENTRUM EDUKACJI i INICJATYW KULTURALNYCH w Olsztynie, ul. Parkowa 1
 

KATEGORIE WIEKOWE:

 • do 8 lat

 • 9 - 12 lat

 • 13-15 lat

 • powyżej 16 lat

 • rodzice lub rodzic + dziecko

POZIOM ZAAWANSOWANIA:

 • poziom debiut (tancerze tańczący do 2 lat)

 • poziom zaawansowany (doświadczenie taneczne ponad 2 lata)

KATEGORIE:

 • solo

 • duety i mini formacje (od 3 do 5 osób)

KATEGORIE TANECZNE:

 • taniec nowoczesny (break dance, hip-hop)

 • taniec współczesny, jazz, modern jazz, inne formy tańca

OGRANICZENIA CZASOWE:

 • solo - do 1 min 30 s.

 • duety i mini formacje - do 2 min 30 s.

KRYTERIA OCENY przez jury:

 • Choreografia i technika tańca

 • Pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki

 • Wyraz artystyczny

NAGRODY:

 • dyplomy

 • upominki

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Turniej ma charakter wewnętrzny i dotyczy tylko tancerzy i artystów Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA oraz Pracowni Tańca PRYZMAT

 • Formularz zgłoszeniowy - dostępny powyżej - prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2019 r.

 • Do 26.11.2019 zostaną opublikowane listy startowe oraz wysłany zostanie mail organizacyjny do uczestników turnieju (na adres mailowy podany w zgłoszeniu).

 • Do dnia 24.11.2019 r. każdy uczestnik zobowiązany jest również do wysłania podkładu muzycznego na adres: biuro@artoffnia.pl. Jednocześnie każdy uczestnik przynosi ze sobą podkład muzyczny na pendrivie na turniej (nie będzie przyjmowany podkład muzyczny na telefonie!! tylko muzyka na pendrive).

 • W przypadku kategorii solo organizator na podstawie ilości zgłoszeń w danej kategorii decyduje o możliwości przeprowadzenia półfinałów (rund porównawczych) do muzyki organizatorów. Finały prezentowane są do muzyki własnej.

 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.

 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego lub tańczenia boso. Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć, zarysować podłogę.

 • Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować obniżenie oceny lub dyskwalifikację prezentacji.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zmiany ramowego programu oraz łączenia kategorii, w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji.

 • Przestrzeń do tańca - Wymiary sceny: 8 m x 8 m, kulisy, podłoga baletowa.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju i publikowania jej w mediach. Uczestnicy, biorąc udział w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach.

 • Zabrania się filmowania, fotografowania oraz publikowania materiałów z turnieju bez zgody Organizatora.

 • W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@artoffnia.pl 604110894

 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 • Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU (program może ulec zmianie)

10:00-11:00 rejestracja uczestników

10:00-11:00 próby parkietu

11:00 rozpoczęcie turnieju


RODO

Udział w turnieju jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, inspektor: Agnieszka Tomczyk tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora

 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)

 • marketingu bezpośredniego

 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej


3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego